Predmet

Riaditeľ

Spojená škola sv. Maximiliána Mária Kolbeho, Spišská Nová Ves

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Gaštanová 11, Spišská Nová Ves
Termín nástupu
1.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
4.7.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
97
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady:
 kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

Iné kritériá a požiadavky na uchádzačov v súvislosti s výberovým konaním:
 Praktizovanie náboženského života v súlade so zásadami katolíckej náuky a bezúhonnosť života,
 základná znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti školstva, pracovno-právnych vzťahov, ekonomiky, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré sa vzťahujú na školu ako právny subjekt,
 základná znalosť cirkevných dokumentov z oblasti kresťanskej výchovy a katolíckeho školstva,
 základné znalosti o riadení, tvorivosť, zručnosti riešiť problémy, komunikatívne schopnosti, empatické schopnosti,
 predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy na 5 rokov v písomnej forme v rozsahu najviac 5 strán formátu A4
 bezúhonnosť - § 9 ods. 1 písm. b) a § 15 zákona č. 138/2019 Z.z.,
 zdravotná spôsobilosť - § 9 ods. 1 písm. c) a § 16 zákona č. 138/2019 Z.z.,
 ovládanie štátneho jazyka - § 9 ods. 1 písm. d) a § 17 zákona č. 138/2019 Z.z.,
 spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.


 najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z.,
 vykonanie 1. atestácie podľa § 30 ods. 1, alebo jej získanie podľa § 90 ods. 1 a ods. 3 zákona č. 138/2019 Z.z..
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady a prílohy, ktoré je uchádzač povinný predložiť:
 písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 štruktúrovaný profesijný životopis s kontaktom vrátane e-mail adresy,
 úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach,
 úradne overený doklad o absolvovaní 1. atestácie (absolvovanie 1. kvalifikačnej skúšky, alebo jej náhrady podľa predpisov platných do 1.10.2009),
 doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
 čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 lekárske potvrdenie o duševnej a telesnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa/ky a vedúceho pedagogického zamestnanca (nie starší ako 3 mesiace),
 písomný návrh koncepcie rozvoja príslušnej spojenej školy školy,
 čestné vyhlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa/ky školy v zmysle § 3 ods. 7. písm. a) a c), e) a ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z.,
 čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v písomnej žiadosti a požadovaných dokladoch,
 písomný súhlas uchádzača/ky so spracovaním jeho osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Doplňujúce údaje
1. Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ZNP.
2. Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi a prílohami je potrebné doručiť osobne alebo poštou na adresu:
Spišská katolícka charita, J. Hanulu 2, 052 01 Spišská Nová Ves v obálke označenej heslom: „Výberové konanie – Spojená škola sv. Maximiliána Mária Kolbeho, Spišská Nová Ves - neotvárať“ najneskôr do 04.07.2024 do 11.00 h. Rozhodujúcim je dátum a čas zaevidovania prihlášky v kancelárii Sekretariátu Spišskej katolíckej charity. Prihlášky zaslané po termíne sa do výberového konania nezaradia.
3. Uchádzači/ky, ktorí spĺňajú všetky vyššie uvedené predpoklady, kritériá a požiadavky a predložia v stanovenom termíne spolu s prihláškou do výberového konania všetky požadované doklady a prílohy, budú na výberové konanie písomne/elektronicky pozvaní najneskôr 7 kalendárnych dní pred jeho konaním, s určením termínu, času a miesta výberového konania.
4. Výberovou komisiou na výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy je rada školy (§4, ods. 2 zákona č. 596/2003 Z.z.). Výberová komisia vyberie uchádzača, ktorý bude v najväčšej miere vyhovovať kritériám.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Spojená škola sv. Maximiliána Mária Kolbeho
Gaštanová 11
05201 Spišská Nová Ves
0904930644
Kontaktná osoba
Mgr. Martin Janíček
+421 910 842 978