Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Gymnázium, Košice-Vyšné Opátske

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Opatovská cesta 7, Košice-Vyšné Opátske
Aprobácia
Nemecký jazyk, Slovenský jazyk
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
16.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
338
Platové podmienky
Plat bude určený v súlade so zákonom č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v závislosti od počtu rokov odbornej praxe / funkčný plat od 1 161,50 eur - začínajúci pedagogický zamestnanec/
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vysoká škola II. stupňa so zákonom č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č.1/2020 Z.z. kvalifikačných predpokladoch pedagogických odborných zamestnancov
- bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
- ovládanie štátneho jazyka
- prax vítaná
- zaškolenie a príprava na výuku DSD
Ďalšie požiadavky
Záujemca musí spĺňať predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme podľa ods. 1. zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov / kvalifikačné predpoklady, spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť/
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa §15 zákona 138/2019 Z.z.
- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z.z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Gymnázium
Opatovská cesta 7
04001 Košice-Vyšné Opátske
https://gymopatke.edupage.org/
0557274411,+421557274411
Kontaktná osoba
Blažena Molnárová
0557274411