Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka SŠ

Gymnázium Janka Jesenského, Bánovce nad Bebravou

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou
Aprobácia
Matematika
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
17.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
322
Platové podmienky
odmeňovanie je podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, základný plat min. 1161,50 EUR v závislosti od dosiahnutého kariérového stupňa, kariérovej pozície a dĺžky započítanej praxe
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
základy práce s PC
Vzdelanie
vysokoškolské vzdelanie v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Ďalšie požiadavky
Uchádzač o pracovné miesto musí:
• spĺňať kvalifikačné predpoklady pre vyučovanie predmetu matematika
• ovládať anglický jazyk na úrovni B2 (dokladované absolvovaním maturitnej alebo štátnej jazykovej skúšky na uvedenej úrovni)
• byť bezúhonný a zdravotne spôsobilý v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• ovládať štátny jazyk (v prípade uchádzačov s iným ako slovenským štátnym občianstvom, príp. s inou ako slovenskou národnosťou)
• výhodou je niektorý ďalší aprobačný predmet – fyzika, anglický jazyk, informatika, chémia

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
• výchovno- vzdelávacia činnosť; priama vyučovacia povinnosť – vyučovanie predmetov podľa stanoveného rozvrhu hodín
• ostatné činnosti súvisiace s výchovno-vzdelávacou činnosťou: hodnotenie a klasifikácia žiakov, príprava na vyučovanie, vykonávanie dozorov v škole a počas mimoškolských aktivít so žiakmi, účasť na poradách, rodičovských združeniach, plnenie ostatných úloh vyplývajúcich z platných predpisov alebo pokynov nadriadených

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač predložiť:
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
• profesijný životopis
• doklady o dosiahnutom vzdelaní
• súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania a prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) – Nariadenie GDPR
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ďalšie informácie na linku:
https://gymradbn.edupage.org/news/

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Gymnázium Janka Jesenského
Radlinského 665/2
95701 Bánovce nad Bebravou
https://gymradbn.edupage.org/
0901 918 463
Kontaktná osoba
PaedDr. Dušan Zajac
0901918463