Predmet

Riaditeľ

Základná škola Györgya Dénesa s vyučovacím jazykom maďarským - Dénes György Alapiskola, Plešivec

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Čsl. armády 31, Plešivec
Termín nástupu
16.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
27.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
180
Platové podmienky
v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 296/2022 Z.z., ktorým sa ustanovujú
zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
pokročily - Word, Excel, Power point
Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady pre výkon pedagogickej činnosti a pre príslušný druh a typ
školy podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č.
173/2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných
zamestnancov,
- Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
- Osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť podľa § 15 ods. 1 písm.
a,b,c ) zákona č. 138/2019 Z.z.,
- Zdravotná spôsobilosť podľa § 16 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z.z.
- Ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019 Z.z., spôsobilosť
používať slovenský jazyk v úradnom styku
- Organizačné a riadiace schopnosti, znalosť školskej legislatívy
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov k prihláške do výberového konania:
- Písomná prihláška do výberového konania
- Overená kópia dokladov o vzdelaní
- Potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
- Štruktúrovaný profesijný životopis
- Písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja príslušnej základnej školy na 5-ročné
funkčné obdobie (rozsah 2-5 strán/ A4)
- Údaje potrebné pre výpis z registra trestov a súhlas s jeho vyžiadaním
- Fotokópie ďalších dokladov preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobnostné
predpoklady
- Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa
a vedúceho pedagogického zamestnanca ( nie staršie ako tri mesiace)
- Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti
O B E C P L E Š I V E C
Ul.Čsl. armády 1/62, 049 11 Plešivec
IČO : 00328642, Tel : 058 7921135
- Čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nebol odvolaný z funkcie riaditeľa školy
v zmysle § 3 ods. 7 písm. a) až c), e) a ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania
v zmysle zákona č. 18/2018 Z.Z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola Györgya Dénesa s vyučovacím jazykom maďarským - Dénes György Alapiskola
Čsl. armády 31
04911 Plešivec
https://zsmplesivec.edupage.org/
0587921172,+4210587921172
Kontaktná osoba
Bc.Viktória Fejesová
0587921135