Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Stredná zdravotnícka škola, Skalica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Lichardova 1, Skalica
Aprobácia
Biológia, Telesná výchova
Termín nástupu
24.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.7.2024
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
134
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
úžívateľské schopnosti - Office; EduPage; výukové programy
Vzdelanie
Požiadavky:Požadovaná kvalifikácia
v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v príslušnom študijnom odbore
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
1. žiadosť o zamestnanie,
2. profesijný životopis,
3. diplom z vykonania štátnej skúšky v požadovanom odbore,
4. iné diplomy, osvedčenia, certifikáty preukazujúce formy profesijného rozvoja,
5. doklad preukazujúci ukončenie adaptačného vzdelávania (ak ho uchádzač má)
6. súhlas so spracovaním osobných údajov
7. čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (u úspešných uchádzačov sa bude vyžadovať aj odpis z registra trestov)
8. zdravotná spôsobilosť

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná zdravotnícka škola
Lichardova 1
90901 Skalica
https://szsskalica.edupage.org/
0346644401,0346644544,0911366699
Kontaktná osoba
Ľudmila Bábiková
0911366699