Predmet

Riaditeľ

Materská škola, Trenčín

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Jána Halašu 11, Trenčín
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
24.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
141
Platové podmienky
Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, odpracovaných rokov a plnenia pracovných úloh.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Požadované predpoklady na výkon pracovnej činnosti a iné kritériá a požiadavky:
- kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii pedagogického zamestnanca podľa § 11 a 12 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
- splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec
- najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- ovládanie štátneho jazyka
- bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
- predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
- overené kópie dokladov o vzdelaní
- potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti pedagogického zamestnanca
- profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov
- písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy (v rozsahu maximálne 5 strán)
- čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa školy
- čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa § 15 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- súhlas uchádzača so spracovaním a použitím osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Doplňujúce informácie pre uchádzačov:
- Výberovou komisiou je rada školy. Funkčné obdobie riaditeľa školy je päťročné.
- Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, odpracovaných rokov a plnenia pracovných úloh.
- Predpokladaný nástup do funkcie: 1. 9. 2024
- Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti musí pedagogický zamestnanec spĺňať po celý čas výkonu funkcie riaditeľa.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní
Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte do 24. 6. 2024
na adresu: Mesto Trenčín – útvar školstva, Mierové nám. 1/2, 911 64 Trenčín
(Pri zaslaní poštou je rozhodujúcim dátum podania na odtlačku poštovej pečiatky).

Obálku označte heslom: „Výberové konanie – riaditeľ Materskej školy, L. Novomeského 11, Trenčín – neotvárať!“

Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne radou školy. Uchádzači, ktorí nesplnia podmienky, nebudú zaradení do výberového konania a predložené materiály im budú vrátané späť.

Ďalšie informácie:
Mesto Trenčín, útvar školstva, Mierové nám. 1/2, Trenčín, číslo telefónu: 0910 462 110, email: [email protected]

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Jána Halašu 11
91108 Trenčín
https://msnovomeskeho.edupage.org/
0326524383,+421902911191
Kontaktná osoba
Ing. Ľubica Horňáčková
0910 462 110