Predmet

Zástupca riaditeľa

Spojená škola, Belá

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Oslobodenia č. 165, Belá
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
12.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
340
Platové podmienky
Platové podmienky sú určené v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č.138/2019 Z. z.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Office 365
Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady:
-splnenie kvalifikačných predpokladov pre výkon pedagogickej činnosti a pre daný druh a typ školy v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č.173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
-najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti
Ďalšie požiadavky
Vyhlasujeme výberové konanie na zástupcu riaditeľa do ZUŠ, ktorá je zložkou Spojenej školy.

Ďalšie požiadavky:
-zdravotná spôsobilosť podľa § 16 zákona č. 138/2019 Z. z.,
-občianska bezúhonnosť podľa § 15a) ods.1 zákona č. 138/2019 Z. z. v znení neskorších predpisov,
-ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 zákona č. 138/2019 Z. z.,
-znalosť príslušnej legislatívy,
-samostatnosť, schopnosť plánovať, zodpovednosť, spoľahlivosť,
-riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
-osobné a morálne predpoklady.

Zoznam požadovaných dokladov:

-písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
-overené fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
-profesijný životopis,
-potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,
-návrh koncepcie rozvoja základnej umeleckej školy (rozsah 3 - 5 strán),
-čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
-súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pre bližšie informácie volajte: 0949581426

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Spojená škola
Oslobodenia č. 165
01305 Belá
https://zsbela.edupage.org/
0949581426
Kontaktná osoba
Mgr. Peter Boháč
0949581426