Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským - Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda, Šaľa

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
P. Pázmaňa 48, Šaľa
Aprobácia
Slovenský jazyk a literatúra, Telesná a športová výchova
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
1.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
164
Platové podmienky
Plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so stupnicou platových taríf podľa platových tried a platových stupňov.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka a maďarského jazyka

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
• samostatnosť, zodpovednosť, precíznosť, flexibilita
• využívanie inovatívnych metód a foriem v edukácii
• ochota spolupracovať v tíme
• schopnosť zvládať záťažové situácie
• záujem o profesijný rast a ďalšie vzdelávanie

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu,
• potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,
• fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
• písomný súhlas so spracovaním osobných údajov,
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, potvrdenie o odpise z registra trestov
prostredníctvom webovej aplikácie https://crinfo.iedu.sk/RISPortal/bezuhonnost/

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským - Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda
P. Pázmaňa 48
92701 Šaľa
https://pazmanymta.edupage.org/
0317703495,031/7703495
Kontaktná osoba
Monika Hamarová
0317703495