Predmet
Pracovné ponuky za
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Školský digitálny koordinátor

Základná škola s materskou školou, Kamenná Poruba

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 474/5, Kamenná Poruba
Termín nástupu
26.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
9.6.2024
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
174
Platové podmienky
Plat: podľa Zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zmene a doplnení niektorých zákonov .
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
bežné užívateľské programy WORD, EXCEL, PowerPoint na vyššej úrovni, prehľad a ovládanie digitálnych technológii a prostredí, práca s AI, programovanie, robotika
Vzdelanie
Požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky :
 VŠ vzdelanie II. stupňa v požadovanom študijnom odbore v súlade so zák. č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 23. decembra 2019 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v súlade s Nariadením vlády č. 201 Slovenskej republiky z 3. júla 2019 o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti
 zdravotná spôsobilosť,
 bezúhonnosť,
 ovládanie štátneho jazyka.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
 písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
 kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 profesijný životopis (CV) s presným a úplným vyznačením dosiahnutého vzdelania, študijných odborov a programov,
 písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov ( v súlade so zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
 čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (zatiaľ).

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Školská 474/5
01314 Kamenná Poruba
https://zskamennaporuba.edupage.org/
0415498344,041/5498343
Kontaktná osoba
Zuzana Maniaková
0911623223