Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola, Ždaňa

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Jarmočná 96, Ždaňa
Termín nástupu
22.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
4.7.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
200
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
stredne pokročilý užívateľ , asc agenda, agenda online základy
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o zaradenie do výberového konania
• profesijný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača
• motivačný list,
• kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch na účel výberového konania podľa osobitného predpisu .
Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi:
Do 15.6.2024. Rozhodujúci je termín doručenia. Na žiadosti podané po stanovenom termíne a žiadosti , v ktorých budú chýbať požadované údaje sa neprihliada. Riaditeľstvo ZŠ bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.
Číslo výberového konania: VK 1ST/2024

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Jarmočná 96
04411 Ždaňa
https://zszdana.edupage.org/
0556980001
Kontaktná osoba
Nataša Rokická
0911971935