Predmet
Pracovné ponuky za

Učiteľ/ka MŠ

Základná škola s materskou školou Jozefa Ligoša, Chlebnice

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Chlebnice 134, Chlebnice
Termín nástupu
26.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
21.6.2024
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
186
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady v zmysle Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
• písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa § 15 zákona č.138/2019 Z. z.

Ďalšie požiadavky

• ovládanie štátneho jazyka,
• práca s počítačom,
• zdravotná a duševná spôsobilosť podľa § 16, ods. 1 zákona č.138/2019 Z. z. – preukazuje sa u úspešného uchádzača lekárskym potvrdením pred vznikom pracovného pomeru,
• tvorivosť, kladný vzťah k práci s deťmi,
• práca v tíme.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi pošlite e-mailom na adresu: [email protected] do 14.06.2024 do 14.00 hod. alebo poštou na adresu:
Základná škola s materskou školou Jozefa Ligoša, Chlebnice 134, 027 55
Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do ústneho pohovoru zaradené. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:
• Nezaradiť do ústneho pohovoru uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na ústny pohovor, o ktorého termíne budú vopred informovaní.
• Nevybrať žiadneho z uchádzačov, ak mu žiadny prihlásený uchádzač nebude vyhovovať. Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou Jozefa Ligoša
Chlebnice 134
02755 Chlebnice
https://zschlebnice.edupage.org/
0435894362,0435526114,00421435526114
Kontaktná osoba
Mgr. Monika Oklapková
0915807291