Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola, Bobrovec

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Bobrovec 490, Bobrovec
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.7.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
246
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky 173/2023 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady
- Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefonickým a e-mailovým kontaktom,
- Profesijný životopis
- Súhlas so spracovaním osobných údajov
- Doklady o vzdelaní a profesijnom rozvoji (fotokópie) – postačuje priniesť k nahliadnutiu na pracovný pohovor.

V prípade uzavretia pracovného pomeru:
- Overené fotokópie dokladov o vzdelaní a profesijnom rozvoji
- Čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti (§ 15a, ods. 7)
- Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (telesná a duševná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti)

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Bobrovec 490
03221 Bobrovec
https://zsbobrovec490.edupage.org/
0445596688,044/5596688
Kontaktná osoba
Anna Kremnická
0907670486