Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola Ferenca Móru s vyučovacím jazykom maďarským - Móra Ferenc Alapiskola, Zemianska Olča

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 757/10, Zemianska Olča
Aprobácia
Informatika, Matematika
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
137
Platové podmienky
v zmysle platných právnych predpisov (pri štátnozamestnaneckých pracovných miestach a pracovných miestach vo verejnom záujme)
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy vysokých škôl).
V zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ďalšie požiadavky
Učiteľ s aprobáciou: MATEMATIKA - INFORMATIKA alebo MATEMATIKA
Zoznam požadovaných dokladov:
• Žiadosť o prijatie do zamestnania
• Profesijný životopis
• Overené kópie dokladov o vzdelaní
• Súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
• Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu /duševná a telesná spôsobilosť/

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola Ferenca Móru s vyučovacím jazykom maďarským - Móra Ferenc Alapiskola
Školská 757/10
94614 Zemianska Olča
www.zsmora.edupage.org
0357796129
Kontaktná osoba
Mgr. Monika Mayerová
0915893484