Predmet
Pracovné ponuky za

Špeciálny pedagóg

Súkromné centrum poradenstva a prevencie HELP-DYS, Lúky

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Lúky 127, Lúky
Termín nástupu
15.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Ďalšie požiadavky
Ponuka práce – Špeciálny pedagóg v SCPP, HELP-DYS, Púchov
Súkromne centrum poradenstva a prevencie, HELP-DYS, Puchov, Royova 773, www.poradna-helpdys.sk
príjme do pracovného pomeru 1 špeciálneho pedagóga.
Jedná sa o plný úväzok.
Náplň práce:
Špeciálno-pedagogická diagnostika detí so zdravotným postihnutím, poradenstvo pre zákonných zástupcov, metodické usmerňovanie pedagogických zamestnancov a školských podporných tímov, reedukácie, posudzovanie školskej spôsobilosti, terénna práca.
Kvalifikačné predpoklady:
ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore:
špeciálna pedagogika - špeciálnopedagogické poradenstvo.
Ďalšie požiadavky:
Výhodou je: ukončené vzdelávanie v metódach, ako je Sindelar, Eľkonin, senzorická integrácia, snoezelen, prípadne logopedické vzdelávanie.
Predpokladaný termín nástupu:15.8.2024, pripadne dohodou.

Odmeňovanie:
podľa Zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.
Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete
na oficiálnom webovom sídle, sekcia osobných údajov – Informácia o účele spracúvania a dobe uchovávania osobných údajov.
Žiadosti o prijatie do zamestnania, spolu so životopisom a motivačným listom, zasielajte do 30.06.2024 na e-mail: [email protected]
Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú pozvaní na osobný pohovor. Termín a miesto výberového konania im bude oznámené písomne.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromné centrum poradenstva a prevencie HELP-DYS
Lúky 127
02053 Lúky
www.poradna-helpdys.sk
0918752492
Kontaktná osoba
PaedDr. Jana Marinkova
0918752492