Predmet

Riaditeľ

Súkromná základná škola, Kechnec

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Kechnec 13, Kechnec
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
6.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Ďalšie požiadavky
Obecné združenie občanov telesnej kultúry, školstva, zdravia a ochrany ŽP Kechnec

so sídlom: 044 58 Kechnec 19, IČO: 35567210, DIČ: 202 199 9727

Predseda správnej rady podľa ustanovení §3 a §4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia §5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky Súkromnej základnej školy, Kechnec 13, Kechnec .

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer
Predpokladaný nástup: 01.09.2024
Mzdové ohodnotenie: v zmysle zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Požadované kvalifikačné predpoklady:
a. vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v požadovanom študijnom odbore pre príslušný druh a typ školy v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č.1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
b. absolvovanie I. atestácie, alebo jej náhrady
c. najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
d. absolvovanie prípravy vedúcich pedagogických zamestnancov – základný modul funkčného vzdelávania. (možnosť doplniť po vymenovaní)

Iné kritéria a požiadavky:
a. bezúhonnosť v zmysle § 9 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods.3 zákona 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov,
b. zdravotná spôsobilosť podľa § 10 zákona NR SR č. 317/2009 Z. z.,
c. riadiace, organizačné komunikačné a manažérske schopnosti,
d. znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie,
e. osobné a morálne predpoklady,
f. ovládanie štátneho jazyka podľa § 11 zákona NR SR č. 317/2009 Z. z.,
g. znalosť cudzích jazykov vítaná,
h. schopnosť samostatnej práce s PC a internetom.

Písomná prihláška do výberového konania spolu s týmito prílohami:
 písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 profesijný štruktúrovaný životopis,
 doklad o absolvovaní 1 atestácie,
 overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, (vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach)
 potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
 písomný návrh „Koncepcia rozvoja školy“, (v rozsahu maximálne 5 strán)
 čestné prehlásenie o bezúhonnosti , (meno, priezvisko, čestne prehlasujem...)
 lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon funkcie,
 písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 čestné prehlásenie kandidáta, o tom, že mu nie sú známe prekážky vo veci prípadného menovania do funkcie riaditeľa.

Prihláška musí byť doručená v zalepenej obálke s označením „ Výberové konanie – riaditeľ/riaditeľka Súkromnej ZŠ Kechnec 13, Kechnec – NEOTVÁRAŤ “ s uvedením adresy odosielateľa najneskôr do 10:00 hod. dňa 28.05.2024 osobne, alebo poštou na adresu zriaďovateľa: Obecné združenie občanov telesnej kultúry, školstva, zdravia a ochrany ŽP Kechnec, Kechnec 19, 044 58 Kechnec.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky doručené po termíne sa do výberového konania nezaradia.

Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámené písomne najmenej sedem dní pred jeho konaním.


V Kechneci, dňa : 14.05.2024


Alena Dudášová
riaditeľ

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná základná škola
Kechnec 13
Kechnec
http://szskechnec.edupage.org/
Kontaktná osoba
Alexandra Kappel
0557282516