Predmet

Riaditeľ

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Kostolná pri Dunaji

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Kostolná pri Dunaji 6, Kostolná pri Dunaji
Termín nástupu
1.7.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
14.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
32
Platové podmienky
V súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 296/2022 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
• splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca podľa §10 a 11 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky č.173/2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
• najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti,
• ovládanie štátneho jazyka slovom aj písmom,
• komunikačné, riadiace a organizačné schopnosti,
• osobné a morálne predpoklady a ostatné predpoklady podľa §15 až 17 zákona č.138/2019 Z.z.
• bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie práce s PC,
• znalosť právnych predpisov pre oblasť regionálneho školstva, osobitne pre materské školy,
Ďalšie požiadavky
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• kópie dokladov o dosiahnutom požadovanom vzdelaní – preukázanie splnenia kvalifikačných predpokladov,
• kópie dokladov a osvedčení o absolvovanom ďalšom vzdelávaní, prípadne ďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobné predpoklady na výkon funkcie,
• čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa §15 ods. 1 zákona 138/2019 Z.z.,
• potvrdenie o dĺžke výkonu pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca,
• stručný návrh koncepcie riadenia a rozvoja materskej školy,
• písomný súhlas uchádzača so spracovaním a použitím osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon funkcie vedúceho pedagogického zamestnanca,
• čestné vyhlásenie o pravdivosti uvádzaných údajov.

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať poštou alebo doručiť osobne v zalepenej obálke s označením „Neotvárať - Výberové konanie – riaditeľ/riaditeľka MŠ Kostolná pri Dunaji“ najneskôr do 14.6.2024 do 12:00 h na adresu: Obecný úrad Kostolná pri Dunaji, Kostolná pri Dunaji 59, 903 01 Kostolná pri Dunaji.
Žiadosti (prihlášky) doručené po tomto termíne nebudú do výberového konania zaradené.
Prihláseným uchádzačom, ktorí splnia stanovené kvalifikačné predpoklady a ostatné kritériá a požiadavky bude termín, čas a miesto výberového konania oznámený písomne najneskôr 7 dní pred termínom jeho konania.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda
Kostolná pri Dunaji 6
90301 Kostolná pri Dunaji
45901529,0910501529
Kontaktná osoba
Ján Miško
0245901539