Predmet

Riaditeľ

Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda, Kolíňany

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hlavná 198, Kolíňany
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
69
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet, word, excell, outlook
Ďalšie požiadavky
- kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v základnej škole v príslušnej kategórii a v podkategórii pedagogického zamestnanca v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
- najmenej päť rokov pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania
- splnenie podmienok na zaradenie najmenej do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec
- bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
- ovládanie štátneho jazyka
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
- predloženie návrhu koncepcie rozvoja Základnej školy s materskou školou – Alapiskola és Óvoda, Hlavná 198, 95178 Kolíňany
- organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti
- výhodou je znalosť školskej, ekonomickej a pracovnoprávnej legislatívy základnej školy a ovládania maďarského jazyka

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda
Hlavná 198
95178 Kolíňany
https://zsamskolinany.edupage.org/
0908 476 700,0908476 700
Kontaktná osoba
Róbert Balkó
0905445563