Predmet
Pracovné ponuky za

Riaditeľ

Základná škola s materskou školou, Pernek

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Pernek 285, Pernek
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
4.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
26
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
- kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a pre príslušný druh a typ školy v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
- minimálne 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z. v platnom znení ( ku dňu uskutočnenia výberového konania)
- splnenie podmienok podľa §39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Ďalšie požiadavky :
- bezúhonnosť podľa §15 zákona č. 138/2019 Z.z. v platnom znení
- zdravotná spôsobilosť podľa §16 zákona č. 138/2019 Z.z. v
platnom znení
- ovládanie štátneho jazyka podľa §17 zákona č. 138/2019 Z.z. v platnom znení
- komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti na úrovni
vedúceho zamestnanca,
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
- vypracovanie Návrhu koncepcie rozvoja školy

Termín doručenia prihlášky do 04.06.2024 na adresu : Obec Pernek, Pernek 48, 900 53 Pernek
Obálku označte heslom "VK Základná škola pre 1. - 4. ročník s materskou školou Pernek"
Zoznam požadovaných dokladov :
- písomná prihláška do výberového konania
- overené kópie dokladov o vzdelaní
- doklad potvrdzujúci splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec
- potvrdenie o dĺžke pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca
- profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov
- písomný návrh koncepcie rozvoja príslušnej školy /v rozsahu
maximálne 4 strany /
- čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie
riaditeľa školy
- odpis z registra trestov prípadne čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
do doby preukázania sa odpisom z registra trestov /podľa § 15
ods.1 až 3 a § 15 a ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov/
- súhlas uchádzača so spracovaním a použitím osobných údajov
na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

Doplňujúce informácie pre uchádzačov :
Výberovou komisiou je rada školy. Funkčné obdobie riaditeľa školy je päťročné.
• Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti
na zákon č. 138/2019 Z. z. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania,
odpracovaných rokov a plnenia pracovných úloh v rozmedzí
od 1 420,00 €.
• Predpokladaný nástup do funkcie: 1.septembra 2024.
• Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti musí pedagogický zamestnanec spĺňať po celý čas
výkonu funkcie riaditeľa.
• Informácie o škole získate na webovom sídle školy alebo v škole.
Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Pernek 285
90053 Pernek
https://zssmspernek.edupage.org/
0347784122,034/7784121,034/7784122
Kontaktná osoba
Silvia Hricová
0917198714