Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou, Bolešov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Bolešov 276, Bolešov
Aprobácia
Geografia, Slovenský jazyk a literatúra
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
242
Platové podmienky
v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov; plat od 1 231,50 eur
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
word, excell, internet
Vzdelanie
Predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca podľa zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti učiteľa sú uvedené v prílohe č. 1 tejto vyhlášky).
Požadované VŠ II. stupňa, študijný odbor slovenský jazyk a literatúra + geografia, príp. len slovenský jazyk a literatúra
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
žiadosť o prijatie do zamestnania
profesijný životopis
doklady o dosiahnutom vzdelaní
písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Úspešný uchádzač pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu:
• doloží potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
• poskytne na účel preukázania bezúhonnosti okresnému úradu v sídle kraja údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov
Záujemcov prosíme o zasielanie žiadostí do 15.06.2024 emailom, poštou alebo osobne.
Zamestnávateľ si vyhradzuje právo pozvať na pohovor len vybraných uchádzačov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Bolešov 276
01853 Bolešov
https://zsbolesov.edupage.org/
042/4493224
Kontaktná osoba
Mgr. Juraj Hanták, riaditeľ
+421424493224