Predmet
Pracovné ponuky za

Školský digitálny koordinátor

Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka, Martin

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ul. S. Tomášika 1, Martin
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
14.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
325
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
v zmysle náplne práce digitálneho koordinátora
Vzdelanie
Školský digitálny koordinátor musí spĺňať kvalifikačné predpoklady v súlade s zákonom č. 138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch a v zmysle vyhlášky – Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – a v zmysle jej pripravovanej aktualizácii https://www.slovlex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2023/170).

Vyžaduje sa výkon pracovnej činnosti v kategórii učiteľ najmenej tri roky a splnenie predpokladov na zaradenie najmenej do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec. Vítaná kombinácia s HUV-OBN-THD.

Zamestnanec na pozícii školského digitálneho koordinátora je povinný do roka od nástupu na pozíciu predložiť potvrdenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávania (akceptujeme aj vzdelávanie realizované v rámci pôsobenia na pozícii školského digitálneho koordinátora v projektoch financovaných zo zdrojov EÚ).
Ďalšie požiadavky
V zmysle novely zákona č. 138/2019 Z.z. má školský digitálny koordinátor zabezpečovať:

poradenstvo a odbornú pomoc v oblasti zavádzania nových digitálnych metód do vzdelávania,
spätnú väzbu pedagogickým zamestnancom školy v uplatňovaní a využívaní digitálnych metód, foriem a didaktických prostriedkov vo výchove a vzdelávaní,
vzdelávanie zamestnancov v oblasti využívania digitálneho obsahu alebo foriem práce s digitálnym obsahom,
aktuálny digitálny materiál ku vzdelávacím štandardom vyučovacích predmetov alebo vzdelávacích oblastí,
pravidelnú informovanosť o aktuálnych možnostiach využívania digitálnych technológií vo výchove a vzdelávaní a možnostiach zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti,
poradenstvo v rámci digitálnych technológií,
administráciu online testovaní,
dostupnosť externých vzdelávacích zdrojov

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka
Ul. S. Tomášika 1
03601 Martin
https://bernolaka.edupage.org/
0434270461,+421911964929
Kontaktná osoba
Mgr. Danka Kubičková
0911 964 929