Predmet

Vedúci školskej jedálne

Základná škola, Vráble

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Levická 903, Vráble
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
312
Platové podmienky
od 1000 eur/mesiac (brutto)
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Microsoft Office (word, excel, outlook) − bežná užívateľská prax, práca so softvérom skladového hospodárstva (VIS, EduPage).
Vzdelanie
Úplné stredné odborné vzdelanie so zameraním na oblasť potravinárstva a spoločného stravovania.
Ďalšie požiadavky
Náplň práce:
 riadenie a kontrola prevádzky školskej jedálne,
 nákup tovaru na základe dodávateľsko-odberateľských zmlúv,
 verejné obstarávanie na nákup potravín,
 tvorba jedálnych lístkov, normovanie jedál podľa zisteného stavu stravníkov, platných receptúr a jedálneho lístka,
 vedenie požadovanej evidencie (normovací hárok, predpis stravného, platieb, preplatkov a nedoplatkov, evidencia normovaných a vydaných jedál, skladové karty a obratová súpiska zásob, faktúry, hlásenia o dotáciách na stravovanie),
 zodpovednosť za správne zúčtovanie dokladov peňažného denníka a stravného prijatého od stravníkov,
 realizácia úhrad faktúr, zúčtovanie a zasielanie preplatkov,
 zodpovednosť za hospodársku, ekonomickú a prevádzkovú stránku stravovania v ŠJ,
 dodržiavanie predpisov HACCP a osobnej hygieny.

Ďalšie požiadavky:
 najmenej 3 roky praxe v oblasti služieb poskytovania stravovania (uprednostňuje sa prax v zariadení školského stravovania),
 prax vo vedúcej pozícií vítaná (uprednostňuje sa prax v zariadení školského stravovania),
 znalosť platných právnych predpisov z oblasti školského stravovania,
 spĺňanie zákonných predpokladov na výkon práce vo verejnom záujme,
 zdravotná spôsobilosť na prácu v zariadení školského stravovania,
 bezúhonnosť.

Všeobecné spôsobilosti:
 schopnosť organizovať a efektívne plánovať práce,
 samostatnosť, precíznosť, spoľahlivosť,
 finančná a ekonomická gramotnosť
 komunikatívnosť.

Zoznam požadovaných dokladov:
 žiadosť o prijatie do zamestnania
 profesijný životopis,
 fotokópia dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní v príslušnom odbore,
 doklad o zdravotnej spôsobilosti
 súhlas uchádzača so pracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania,
 vypracovaná koncepcia vedenia školskej jedálne najviac vo formáte 1 listu A4.

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu: Základná škola Levická 903, Levická 903, 952 01 Vráble, v zalepenej obálke, so spiatočnou adresou označenej heslom : „VK vedúci/vedúca ŠJ NEOTVÁRAŤ!“, v termíne do 31. mája 2024 do 12.00 h.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Levická 903
95201 Vráble
0377777065
Kontaktná osoba
Monika Mališová
0910 118 599