Predmet

Riaditeľ

Základná škola s materskou školou, Prenčov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Prenčov 203, Prenčov
Termín nástupu
26.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
24.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
23
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Office, internet, sociálne siete
Vzdelanie
KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY:
- kvalifikačné predpoklady pre výkon pedagogickej činnosti pre príslušný druh a typ školy v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
- najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania (okrem doby materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky)
- zaradenie do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec
Ďalšie požiadavky
OSTATNÉ PREDPOKLADY A POŽIADAVKY:
- bezúhonnosť v zmysle § 15 zákona č. 138/2019 Z. z.,
- zdravotná spôsobilosť § 16 zákona č. 138/2019 Z. z.,
- ovládanie štátneho jazyka § 17 zákona č. 138/2019 Z. z.,
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
- osobnostné a morálne predpoklady,
- riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
- znalosť práce s PC a internetom,
- orientácia v aktuálnych otázkach školskej výchovy a vzdelávania,
- znalosť súvisiacej legislatívy (právne normy upravujúce problematiku školstva – riadenie, hospodárenie, pôsobnosť, kompetencie škôl a školských zariadení, výchovno-vzdelávací proces),
- flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť,
- profesionalita, samostatnosť.

Ďalšie požiadavky
POŽADOVANÉ DOKLADY:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- štruktúrovaný profesijný životopis,
- overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov (vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v požadovanom odbore),
- potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
- čestné vyhlásenie podľa § 15a ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. o:
o bezúhonnosti, (údaje pre výpis z registra trestov sa budú vyžadovať iba od úspešného uchádzača)
o skutočnosti, že voči jeho osobe nie je vznesené obvinenie
o skutočnosti, že na jeho osobu nie je podaná obžaloba,
- preukázanie telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti pre výkon pozície riaditeľa/riaditeľky školy
- potvrdenie lekára so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo,
- ak uchádzač získal vzdelanie v inom jazyku ako v štátnom jazyku, preukáže ovládanie štátneho jazyka dokladom o vykonaní skúšky zo štátneho jazyka,
- čestné vyhlásenie, že uchádzač má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
- písomný návrh koncepcie rozvoja školy podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.,
- čestné vyhlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa podľa § 3 ods. 7 písm. a), c) a e) a ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z.,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti,
- písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v z.n.p.

TERMÍN A MIESTO PODANIA ŽIADOSTI:
Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť poštou alebo osobne (v úradných hodinách) v listinnej podobe v zalepenej obálke najneskôr do 05. júna 2024 na adresu:
Obec Prenčov, Prenčov č. 300, 969 73 Prenčov
Obálku označiť: „VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ ZŠ s MŠ Prenčov – NEOTVÁRAŤ“.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo zaradiť do výberového konania iba tých uchádzačov, ktorí splnia požadované predpoklady.

Žiadosti o zaradenie do výberového konania doručené po termíne sa do výberového konania nezaradia.
V prípade osobného podania na obecnom úrade Prenčov je rozhodujúci dátum na pečiatke úradu, pri zaslaní žiadosti poštou je rozhodujúca dátumová pečiatka pošty.

Dátum, miesto a hodinu začiatku konania výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Prenčov 203
96973 Prenčov
https://zsprencov.edupage.org/
0456995249,0910 533 036
Kontaktná osoba
Mgr. Dominika Ečeková
0911482204