Predmet

Zástupca riaditeľa

Základná škola s materskou školou, Prenčov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Prenčov 203, Prenčov
Termín nástupu
26.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
24.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
23
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Office, internet, sociálne siete
Vzdelanie
• vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v z.n.p. a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z.
• najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov a v súlade s § 3 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ďalšie požiadavky
Pracovná pozícia zástupca riaditeľa v elokovanom pracovisku Materská škola Prenčov 185 / učiteľ/ka MŠ
Do našej MŠ hľadáme člena/členku vedenia, ktorý/-á sa na vzdelávanie pozerá s víziou rásť a rozvíjať sa a dokáže vytvárať rešpektujúce prostredie medzi deťmi, kolegami a rodičmi. Je pre nich prirodzeným lídrom tak, aby spoločne s rodičmi vytvorili vzájomne spolupracujúcu komunitu.

Očakávame u uchádzača:
• výborné komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti,
• aktívnu znalosť práce s PC,
• bezúhonnosť v súlade s § 6 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• zdravotnú spôsobilosť v súlade s § 10 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• ovládanie štátneho jazyka v súlade s § 11 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• znalosť platnej legislatívy vrátane aktuálnych zmien (z oblasti školstva a starostlivosti o deti)

V prípade záujmu spolu so životopisom pošlite aj motivačný list na [email protected] v termíne do 10.06.2024

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Prenčov 203
96973 Prenčov
https://zsprencov.edupage.org/
0456995249,0910 533 036
Kontaktná osoba
Mgr. Dominika Ečeková
0911482204