Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Michalovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 2, Michalovce
Aprobácia
Fyzika, Matematika, Technika
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
17.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
275
Platové podmienky
- nástupný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov pri plnom úväzku.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
- MS Office (Word, Excel, Outlook), internet – pokročilý.
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Iné požiadavky:
- bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť,
- ovládanie štátneho jazyka,
- flexibilita, iniciatíva, samostatnosť, kreativita,
- zodpovedný prístup k práci,
- schopnosti organizačné a komunikačné,
- schopnosť aktívne reagovať a riešiť problémy
- pedagogická prax vítaná (nie je podmienkou).

Požadované doklady:

- žiadosť o účasť na pracovnom pohovore (s uvedeným telefónnym číslom),
- profesijný životopis,
- kópia dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (úspešný uchádzač doloží odpis z registra trestov),

- súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov pre potreby pracovného pohovoru.

Forma odmeňovania

- nástupný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov pri plnom úväzku.

Žiadosť s priloženými dokladmi je potrebné doručiť poštou alebo mailom s označením „Pracovný pohovor – učiteľ/ka druhého stupňa“ najneskôr do 17. 6. 2024 na adresu:

Základná škola
Školská 2
071 01 Michalovce
[email protected]

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom. Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Kontaktná osoba: Mgr. Miroslav Mach, riaditeľ školy
mobil: +421 902 086 300
email: [email protected]

Michalovce, 9. 5. 2024

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Školská 2
07101 Michalovce
www.5zs.sk
056 64 248 38
Kontaktná osoba
Mgr. Miroslav Mach
0902086300