Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou, Poproč

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 3, Poproč
Aprobácia
Matematika
Termín nástupu
26.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
7.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
V zmysle zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od platovej triedy a dĺžky praxe.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v požadovanom študijnom odbore a študijnom programe v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č.1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.
• kvalifikačné predpoklady, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť a ovládania štátneho jazyka v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady: 1. Žiadosť o prijatie do zamestnania
2. Štruktúrovaný profesijný životopis
3. Doklady o nadobudnutom vzdelaní (kópia)
4. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Od úspešného uchádzača pred uzavretím pracovného pomeru budeme požadovať:
• potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa nie staršie ako 3 mesiace ( §9 a § 16 ods. 1 a 2 zákona 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a potvrdenie, že uchádzač požiadal o odpis z registra trestov § 9 ods. 1 a § 15 zákona 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie staršie ako 3 mesiace.

Požadované doklady zašlite do 07. 06. 2024 na adresu školy:

Základná škola s materskou školou, Školská 3, 044 24 Poproč
alebo email: [email protected].

Poproč 09. 05. 2024

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Školská 3
04424 Poproč
www.zspoproc.edu.sk
0554664417
Kontaktná osoba
RNDr. Božena Mihóková
0907 942 212