Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Súkromná základná škola, Košice-Západ

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Trieda SNP 104, Košice-Západ
Aprobácia
Náboženská výchova, Slovenský jazyk a literatúra
Termín nástupu
2.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
1.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
152
Platové podmienky
Plat bude určený v súlade so zákonom č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v závislosti od počtu rokov odbornej praxe.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vysoká škola II. stupňa so zákonom č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č.173/2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
bezúhonnosť
zdravotná spôsobilosť
ovládanie štátneho jazyka
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa § 15 zákona 138/2019 Z.z.
- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná základná škola
Trieda SNP 104
04011 Košice-Západ
https://nasa-skola.edupage.org/
+421907917794
Kontaktná osoba
Adriana Pištejová
0907908912