Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Stredná priemyselná škola strojnícka, Prešov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Duklianska 1, Prešov
Aprobácia
Elektronika, Elektrotechnika, Mechatronika
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
398
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa príslušného zamerania
Ďalšie požiadavky
Ďalšie potrebné požiadavky:
• odborné vedomosti v oblasti elektrotechniky, elektroniky, mechatroniky a priemyselnej informatiky,
• znalosť v oblasti návrhu a výroby DPS (Eagle), simulácie elektronických obvodov (Multisim) a programovania mikrokontrolérov (arduino, BBC micro:bit),
• znalosť programovania PLC v Siemens TIA Portál,
• flexibilita,
• spoľahlivosť,
• zodpovednosť,
• komunikatívnosť,
• doklad o absolvovaní odbornej spôsobilosti v elektrotechnike §21 v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
• profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe,
• doklady o vzdelaní, príp. praxi, (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške),
• potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
• súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť s požadovanými dokladmi doručiť osobne, poštou alebo emailom na adresu školy najneskôr do 31.05.2024.
O termíne a mieste výberového konania budú uchádzači informovaní telefonicky alebo emailom.

Riaditeľka školy si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.


Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná priemyselná škola strojnícka
Duklianska 1
08004 Prešov
https://spspo.edupage.org/
0517712196,051 77 121 96
Kontaktná osoba
RNDr. Hedviga Rusinková
0517712196