Predmet

Ekonóm/ka

Základná škola s materskou školou, Borša

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ružová 304, Borša
Termín nástupu
1.6.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
22.5.2024
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
191
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
WinPam, štandardná úroveň práce s počítačom - Word, Excel
Vzdelanie
minimálne úplne stredné odborné vzdelanie ekonomického smeru
Ďalšie požiadavky
- Prax v odbore školstva a znalosť rozpočtového účtovníctva je vítaná.
- Spracovanie personálnej a mzdovej agendy.

Požaduje sa zodpovedný prístup k práci a schopnosť organizácie vlastnej práce a pracovného času.

Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania;
- profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe;
- kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
- výpis z registra trestov o bezúhonnosti;
- súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch na účel výberového konania podľa osobitného predpisu.

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je do 22. mája 2024. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke. Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada. Riaditeľstvo ZŠ bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Ružová 304
07632 Borša
https://zsborsa.edupage.org/
0566683360,056/668 33 60
Kontaktná osoba
Ing. Valéria Kunová
0905526423