Predmet
Pracovné ponuky za

Učiteľ/ka SŠ

Evanjelická spojená škola, Liptovský Mikuláš

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Komenského 10, Liptovský Mikuláš
Aprobácia
Anglický jazyk
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
879
Platové podmienky
Plat zamestnanca určený podľa Zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zmene a doplnení niektorých zákonov, Zaradenie do platovej triedy v zmysle nariadenie vlády SR č. 338/2019 Z. z. – príloha č. 4
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet-pokročilý, word - pokročilý, power point - pokročilý, excel - pokročilý
Vzdelanie
VŠ vzdelanie II. stupňa v požadovanom študijnom odbore v súlade so zák. č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 23. decembra 2019 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v súlade s Nariadením vlády č. 201 Slovenskej republiky z 3. júla 2019 o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti a Vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020
Ďalšie požiadavky
* zdravotná spôsobilosť,
* bezúhonnosť,
* ovládanie štátneho jazyka.

Požadované doklady:
* písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
* kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
* profesijný životopis (CV) s presným a úplným vyznačením dosiahnutého vzdelania, študijných odborov a programov,
* písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov (v súlade so zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Evanjelická spojená škola
Komenského 10
03101 Liptovský Mikuláš
https://seslm.edupage.org/
0445472901
Kontaktná osoba
Alena Húsková
+421905819754