Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Stredná odborná škola Policajného zboru Pezinok, Pezinok

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Fajgalská cesta 2, Pezinok
Aprobácia
Aplikované právo
Termín nástupu
1.6.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.5.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
200
Platové podmienky
• 7, 8. (8. platová trieda iba pre absolventa tretieho stupňa vysokoškolského vzdelania titul „PhD.“).
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
• ovládanie práce s počítačom: informačný systém SAP, MS Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook).
Vzdelanie
• VŠ vzdelanie II. stupňa (uprednostňovaní budú absolventi Akadémie PZ v Bratislave a absolventi VŠ právnického zamerania),
• prax minimálne 3 roky v oblasti vyšetrovania, skráteného vyšetrovania, alebo priestupkového konania (správne konanie),
• pedagogická spôsobilosť (nie je nevyhnutná, možnosťou získania počas zaradenia na funkcii).
Ďalšie požiadavky
• Vyučovanie predmetu právo (Trestný zákon, Trestný poriadok, Zákon o priestupkoch, N P PZ č. 90/2019 o priestupkoch a iné),
• tvorba učebných pomôcok, spracovanie učebných textov a ďalších materiálov, s cieľom ich využitia vo výchovno - vzdelávacom procese, účasť na inštruktážno – metodických zamestnaniach, konferenciách (aj v zahraničí),
• administratívne práce (evidencia, vyhodnotenie študijných výsledkov študentov a pod.).
• Výborné znalosti v oblasti práva (znalosť Trestného zákona, Trestného poriadku, Zákona o priestupkoch, interných predpisov
MV SR, resp. PZ upravujúcich trestné konanie, objasňovanie priestupkov), skúsenosti s ich aplikáciou a schopnosti vyučovať predmetné témy,
• dobré komunikačné schopnosti,
• pracovné nasadenie,
• samostatnosť, iniciatívnosť, flexibilita,

• pedagogická spôsobilosť,
• skúsenosti s výučbou,
• skúsenosti z výkonu a praxe (bývalý príslušník PZ)

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola Policajného zboru Pezinok
Fajgalská cesta 2
Pezinok
https://www.minv.sk/?zameranie-skoly-1
096154 6701
Kontaktná osoba
Mgr. Tatiana Valentovičová
0961546702