Predmet
Pracovné ponuky za

Riaditeľ

Základná škola, Slovenské Pravno

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Slovenské Pravno 366, Slovenské Pravno
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
22.5.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
88
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii pedagogického zamestnanca podľa § 11 a 12 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľavyhláškyMinisterstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
• splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec
• najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
• bezúhonnosť
• zdravotná spôsobilosť
• ovládanie štátneho jazyka
• predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o zaradenia do výberového konania,
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• overené kópie dokladov o vzdelaní,
• odpis z registra trestov, príp. čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
• lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti vydaným lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo,
• potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
• vypracovaný návrh koncepcie rozvoja školy(max. 4 strany)
• súhlas na použitie osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákon

Doplňujúce informácie:
• Výberovou komisiou je rada školy. Funkčné obdobie riaditeľa školy je päťročné.
• Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z
• Predpokladaný nástup do funkcie: 01.09.2024.


Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
Prihlášku s požadovanými dokladmi zašlite v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie - ZŠ - neotvárať!“ osobne (do podateľne ), alebo poštou na adresu
Obec Slovenské Pravno, Slovenské Pravno 123, 038 22 Slov. Pravno
Termín podania prihlášky: 22.05.2024 do podateľne do 12:00 hod (v prípade podania poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky).


Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania, oznámený písomne. Prípadné ďalšie informácie získate na tel. č. 0911235685 alebo na emailovej adrese [email protected]

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Slovenské Pravno 366
03822 Slovenské Pravno
https://zsslpravno.edupage.org/
0434962138,+421434962138
Kontaktná osoba
Pavol Grusmann
0911235685