Predmet

Školský digitálny koordinátor

Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium, Košice-Juh

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Požiarnická 1, Košice-Juh
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.5.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
167
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Pozícia školského digitálneho koordinátora musí byť obsadená zamestnancom, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady v súlade s zákonom č. 138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch a v zmysle vyhlášky.
Pre výkon pozície digitálneho koordinátora je potrebné absolvovať inovačné vzdelávanie (v rámci NP IT Akadémia). Tento vzdelávací program bude prebiehať prezenčne a dištančne.
Táto pozícia je vhodná pre preuchádzačov, ktorí ovládajú zručnosti učiteľov informatiky.
Ďalšie požiadavky
Úlohou školského digitálneho koordinátora je koordinovať informatizáciu a vzdelávanie prostredníctvom digitálnych technológií s cieľom podporiť transformáciu vzdelávania a školy pre 21. storočie, resp. digitálnu budúcnosť.
Náplňou práce školského digitálneho koordinátora nie je to isté ako to, čo tvorí náplň správcu siete IKT.
V zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. má školský digitálny koordinátor zabezpečovať:

poradenstvo a odbornú pomoc v oblasti zavádzania nových digitálnych metód do vzdelávania,
spätnú väzbu pedagogickým zamestnancom školy v uplatňovaní a využívaní digitálnych metód, foriem a didaktických prostriedkov vo výchove a vzdelávaní,
vzdelávanie zamestnancov v oblasti využívania digitálneho obsahu alebo foriem práce s digitálnym obsahom,
aktuálny digitálny materiál ku vzdelávacím štandardom vyučovacích predmetov alebo vzdelávacích oblastí,
pravidelnú informovanosť o aktuálnych možnostiach využívania digitálnych technológií vo výchove a vzdelávaní a možnostiach zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti,
poradenstvo v rámci digitálnych technológií,
administráciu online testovaní,
dostupnosť externých vzdelávacích zdrojov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium
Požiarnická 1
04001 Košice-Juh
https://shdkke.edupage.org/
0917506680
Kontaktná osoba
Bc. Katarína Kulichová
0917506680