Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Riaditeľ

Konzervatórium, Bratislava-Staré Mesto

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Tolstého 11, Bratislava-Staré Mesto
Termín nástupu
1.1.2025
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
16.5.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
612
Platové podmienky
- Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, odpracovaných rokov a plnenia pracovných úloh v rozmedzí od € 1 700 až € 2 400.
- 2-krát ročne môžu byť poskytnuté odmeny do výšky funkčného platu na základe hodnotenia výsledkov práce riaditeľa.
- Benefity vyplývajúce z aktuálnych usmernení Odboru školstva, mládeže a športu Úradu BSK a z Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady uchádzača (podľa § 9, § 10, § 11, § 12 a § 39 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov):
- vzdelanie podľa § 11 a § 12 zákona č. 138/2019 Z. z. a podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
- najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania v zmysle § 3 ods. 5 zákona
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Ďalšie požiadavky
Ďalšie požadované predpoklady:
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
- bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť,
- ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 zákona č. 138/2019 Z. z.,
- vítaná je pracovná znalosť cudzieho jazyka,
- komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti, vítaná je prax v práci s projektami,
prax s riadením organizácie, útvaru alebo projektového tímu,
- predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy.

Požadované doklady k prihláške:
- žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- osobný dotazník, profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov, vo forme Europass (formulár je možné stiahnuť na:
https://europass.cedefop.europa.eu/sk/documents/curriculum-vitae),
- kópia dokladov o vzdelaní (originál k nahliadnutiu je nutné priniesť na výberové konanie),
- motivačný list,
- lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti pedagogického zamestnanca v zmysle § 16 zákona č. 138/2019 Z. z.,
- písomné odporučenie dvoch inštitúcií/odborníkov z oblasti školstva do funkcie riaditeľa školy,
- čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa
§ 15 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- vypracovaný návrh koncepcie rozvoja školy (návrh zamerania školy, SWOT analýza, plán rozvojových aktivít školy, zdroje financovania navrhovaných aktivít či riešení, očakávaný prínos realizácie navrhnutej koncepcie, atď. – rozsah max. 5 strán),
- potvrdenie o dĺžke výkonu pracovnej činnosti vydané každým predchádzajúcim zamestnávateľom, u ktorého bola vykonávaná pracovná činnosť pedagogického zamestnanca, resp. iný doklad, ktorým uchádzač preukáže požadovanú dĺžku pedagogickej činnosti,
- čestné vyhlásenie uchádzača, že nebol odvolaný z funkcie riaditeľa podľa § 3 ods. 7 písm. a), b), c), e) a f), alebo ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z.,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a ostatných požadovaných dokladoch,
- písomný súhlas na použitie osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Doplňujúce informácie pre uchádzačov:
- V zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve vyhlasuje výberové konanie Bratislavský samosprávny kraj ako zriaďovateľ školy. Výberovou komisiou je príslušná rada školy. Funkčné obdobie riaditeľa školy je päťročné.
- Predpokladaný nástup do funkcie: 1.1.2025/podľa dohody.
- Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti musí pedagogický zamestnanec spĺňať po celý čas výkonu funkcie riaditeľa.
- Informácie o škole získate na stránke príslušnej školy alebo priamo v nej.

Prihlášky s požadovanými dokladmi zasielajte do 16. mája 2024 (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky) v obálkach s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – Konzervatórium, Tolstého 11, Bratislava - NEOTVÁRAŤ“, na adresu: Odbor školstva, mládeže a športu Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, P.O.BOX 106, 820 05 Bratislava 25.

Prípadné ďalšie informácie získate na e-mailovej adrese [email protected] alebo na tel. čísle 02/48264817.

Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámené elektronicky najmenej 7 dní pred jeho konaním.
Uchádzači, ktorí nesplnia podmienky, nebudú zaradení do výberového konania.
Nezaradeným a neúspešným uchádzačom budú predložené materiály vrátené späť.
Materiály úspešného uchádzača budú využité k ďalšiemu spracovaniu v zmysle pracovnoprávnych vzťahov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Konzervatórium
Tolstého 11
81106 Bratislava-Staré Mesto
www.konzervatorium.sk
54435341-3,02/54435341
Kontaktná osoba
Oľga Zaťková
0248264817