Predmet

Špeciálny pedagóg

Centrum poradenstva a prevencie, Bratislava-Petržalka

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Švabinského 3352/7, Bratislava-Petržalka
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2024
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Ponuka práce – Špeciálny pedagóg v CPP Bratislava V
Centrum poradenstva a prevencie Bratislava V., Švabinského 7, príjme do pracovného pomeru 1 špeciálneho pedagóga.
Jedná sa o čiastočný úväzok, v budúcnosti je možné jeho navýšenie na plný úväzok.
Náplň práce:
Špeciálno-pedagogická diagnostika detí so zdravotným postihnutím, poradenstvo pre zákonných zástupcov, metodické usmerňovanie pedagogických zamestnancov a školských podporných tímov, reedukácie, posudzovanie školskej spôsobilosti.
Kvalifikačné predpoklady:
ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore:
špeciálna pedagogika - špeciálnopedagogické poradenstvo.
Ďalšie požiadavky:
Ukončené vzdelávanie v metódach, ako je Sindelar, Eľkonin, senzorická integrácia, snoezelen, prípadne logopedické vzdelávanie je výhodou
Predpokladaný termín nástupu:
01.09.2024.
Odmeňovanie:
podľa Zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.
Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete
na oficiálnom webovom sídle CPP BA5 www.cpppap-ba5.sk v sekcii GDPR – Ochrana osobných údajov – Informácia o účele spracúvania a dobe uchovávania osobných údajov.
Žiadosti o prijatie do zamestnania, spolu so životopisom a motivačným listom, zasielajte do 15.05.2024 na e-mail: [email protected]
Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú pozvaní na osobný pohovor. Termín a miesto výberového konania im bude oznámené písomne.
Kontakt pre bližšie informácie:
Ing. Alena Majerová, personalistka; tel: 02/48208119

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Centrum poradenstva a prevencie
Švabinského 3352/7
85101 Bratislava-Petržalka
www.cpppap-ba5.sk
02/48208119,+421248208111
Kontaktná osoba
Ing.Alena Majerová
0248208119