Predmet
Pracovné ponuky za

Riaditeľ

Základná umelecká škola Imricha Godina, Vráble

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hlavná 1, Vráble
Termín nástupu
1.7.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
22.5.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
280
Platové podmienky
- platové podmienky budú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov a zákona č. 138/2019 Z. z.
- v závislosti od zaradenia do platovej tarify a od dĺžky započítanej praxe od 1051,50 €,
- zaradenie do platovej tarify závisí od získaného stupňa požadovaného vzdelania a zaradenia do kariérového stupňa. Súčasťou funkčného platu vedúceho pedagogického zamestnanca je tiež príplatok za riadenie a ostatné prislúchajúce príplatky podľa
§ 4 zákona 553/2003 Z. z.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
- ovládanie práce s PC – internet, MS Word, Excel,
Vzdelanie
- kvalifikačné predpoklady pre výkon pedagogickej činnosti a pre príslušný druh a typ školy podľa zákona MŠVVaM SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii pedagogického zamestnanca a podľa vyhlášky MŠVVaM SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
- splnenie podmienok podľa § 39 zákona č. 138/2019 Z. z,
- najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania podľa § 3 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ďalšie požiadavky
Iné kritériá a požiadavky:
- bezúhonnosť podľa § 15a) ods.1 zákona č. 138/2019 Z. z. v znení neskorších predpisov,
- zdravotná spôsobilosť podľa § 16 zákona č. 138/2019 Z. z.,
- ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 zákona č. 138/2019 Z z.,
- znalosť školskej a pracovnoprávnej legislatívy
- znalosť a schopnosť efektívne pracovať so školskými systémami (Edupage a pod.),
- ochota a schopnosť vysokého pracovného nasadenia, samostatnosť, presnosť, zodpovednosť,
- riadiace a líderské skúsenosti a zručnosti, schopnosť podporovať, motivovať a oceňovať zamestnancov, zavádzať potrebné systémy, dosahovať spoločné dohody, spoluvytvárať inšpiratívnu, bezpečnú a príjemnú atmosféru v pracovnom tíme,
- ochota a schopnosť vlastného vzdelávania a rozvoja,
- ochota a schopnosť otvorene komunikovať, vedieť dávať a prijímať spätnú väzbu, schopnosť efektívne vytvárať partnerstvá
- zrelá osobnosť,
- schopnosť efektívne hospodáriť s finančnými a materiálnymi zdrojmi školy pre dosiahnutie optimálnych výsledkov,
- inovatívnosť, ochota a schopnosť skúšať kreatívne a moderné spôsoby výučby,
- strategické myslenie a schopnosť v spolupráci so zriaďovateľom nastaviť a sledovať plnenie priorít školy,
- výborné komunikačné a sociálne zručnosti, schopnosť rešpektujúco riešiť komplexnejšie situácie s deťmi, rodičmi a pracovným tímom a budovať s nimi silné partnerstvo pre dosahovanie spoločných cieľov,
- schopnosť kompetentne reagovať a viesť školu v krízových situáciách,
- schopnosť zabezpečiť adekvátnu prezentáciu školy, vrátane prezentácie umeleckej tvorby a umeleckých výkonov žiakov školy,
- ochota a schopnosť organizovať kultúrne podujatia s účasťou žiakov školy,
- ochota a schopnosť aktívne sa podieľať na organizácii kultúrnych a spoločenských podujatí v meste Vráble

Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- motivačný list,
- profesijný životopis,
- overené kópie dokladov o dosiahnutom požadovanom vzdelaní,
- potvrdenie o dĺžke pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
- potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa školy podľa
§ 16 zákona 138/2019 Z. z.,
- písomne spracovaná koncepcia rozvoja školy (v rozsahu maximálne 3 strany),
- kópie dokladov o absolvovanom ďalšom vzdelávaní,
- písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohách žiadosti.

Ďalšie informácie pre uchádzačov:

- prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať v termíne do 22. 5. 2024 12:00 hodiny na adresu: Mestský úrad, Hlavná 1221, 952 16 Vráble alebo doručiť osobne do podateľne Mestského úradu vo Vrábľoch v zalepenej obálke so spiatočnou adresou označenej heslom : „Výberové konanie – riaditeľ ZUŠ Imricha Godina, Hlavná 1121/1, Vráble – neotvárať!“
Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, budú termín a miesto výberového konania oznámené najmenej 7 kalendárnych dní pred jeho konaním.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná umelecká škola Imricha Godina
Hlavná 1
95201 Vráble
zusvrable.sk
0377833476
Kontaktná osoba
Mgr. Jana Čápová
0377777065