Predmet
Pracovné ponuky za

Riaditeľ

Súkromné bilingválne gymnázium BESST, Trnava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Limbová 6051/3, Trnava
Termín nástupu
1.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
10.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
161
Platové podmienky
2000-2700 eur
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Finálna výška mzdy závisí od minimálnych zákonných podmienok a individuálnych schopností a praxe uchádzača.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Uchádzač musí spĺňať predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa § 6 ods. 1 a vedúceho pedagogického zamestnanca podľa § 34 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v požadovanom študijnom odbore podľa vyhlášky MŠ SR č. 31/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
- najmenej päť rokov pedagogickej alebo odbornej praxe,
- bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť (telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť potrebná na výkon pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti),
- ovládanie štátneho jazyka,
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.
Ďalšie požiadavky
BESST, s.r.o. – ako zriaďovateľ Súkromného bilingválneho gymnázia BESST, Limbová 3, Trnava, zastúpený Bc. Ivanou Puškárovou, podľa ustanovenia § 4 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 NR SR č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov:
vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Súkromného bilingválneho gymnázia BESST, Limbová 3, Trnava.

Iné kritéria a požiadavky:
- znalosť školskej legislatívy a problematiky riadenia školy,
- znalosť v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov,
- organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti,
- osobné a morálne predpoklady,
- aktívna znalosť anglického jazyka.

Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- profesijný štruktúrovaný životopis v slovenskom aj anglickom jazyku,
- kópie dokladov o vzdelaní,
- potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
- čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti,
- návrh koncepcie rozvoja Súkromného bilingválneho gymnázia BESST, Limbová 3, Trnava v písomnej forme.

Úspešný kandidát bude povinný pred nástupom do funkcie dodatočne predložiť lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej alebo odbornej činnosti a tiež dokladovať svoju bezúhonnosť.
Úspešný kandidát bude taktiež povinný absolvovať funkčné vzdelávanie.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
Písomnú žiadosť s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE - NEOTVÁRAŤ„ je potrebné zaslať alebo osobne doručiť najneskôr do 18.5.2024 na adresu:
BESST, s.r.o.
Limbová 3
917 02 Trnava

Uchádzači, ktorých prihlášky nebudú obsahovať požadované doklady, alebo budú doručené po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradení.
Uchádzači, ktorí splnia kritéria budú pozvaní do výberového konania, ktorého termín je určený na 30.5.2024. Presná hodina bude každému kandidátovi vopred oznámená.

Kontaktná osoba
Mgr. Juraj Tichý
+421917370814


Viac informácii na: https://gym.besst.sk/sk/besst-praca

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromné bilingválne gymnázium BESST
Limbová 6051/3
91702 Trnava
https://gym.besst.sk/
+421905460413
Kontaktná osoba
Mgr. Renáta Olexová
+421917370814