Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Riaditeľ

Materská škola, Trebatice

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Štúrova ulica 197/53, Trebatice
Termín nástupu
15.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
10.5.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
39
Platové podmienky
Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
aktívna znalosť pc, MS office, iné potrebné znalosti v rámci školských systémov
Vzdelanie
kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
predpoklady na výkon funkcie vedúceho pedagogického zamestnanca podľa § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka, • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania • znalosť príslušnej školskej legislatívy,
• orientácia v problematike predprimárneho vzdelávania,
• manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti,
• osobnostné a morálne predpoklady
Ďalšie požiadavky
Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke označenej: „Výberové konanie MŠ – neotvárať!“ do 10. mája 2024 do 12:00 h na adresu:

Obec Trebatice, Obecný úrad, Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice.

Pri zaslaní poštou je rozhodujúci dátum doručenia a nie podania na odtlačku poštovej pečiatky.

Termín a miesto výberového konania bude oznámené tým uchádzačom, ktorí spĺňajú predpoklady stanovené v tomto vyhlásení a predložia všetky požadované doklady, najneskôr 7 dní pred jeho konaním.

Celý text vyhlásenia výberového konania na:

https://www.trebatice.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah1194_17.pdf&original=V%C3%BDberov%C3%A9%20konanie%20na%20riadite%C4%BEa-ku%20M%C5%A0_2024.pdf

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Štúrova ulica 197/53
92210 Trebatice
www.mstrebatice.sk
0337798294,033 7798294
Kontaktná osoba
Jana Palkechová
033 7798294