Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Riaditeľ

Základná škola s materskou školou, Boleráz

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Boleráz 456, Boleráz
Termín nástupu
1.7.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.5.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
197
Platové podmienky
• platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z.z.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
aktívna znalosť pc, MS office, iné potrebné znalosti v rámci školských systémov
Vzdelanie
• kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii pedagogického zamestnanca podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva školstva , vedy, výskumu a športu SR č. 173/2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
• splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec
• min. 5 rokov pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania podľa §3 odst. 5 zákona č. 596/20003 Z.z. o štátnej správe a v školstve školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
• bezúhonnosť podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z.z.
• zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie podľa § 16 ods.1 a 2. zákona č. 138/2019 Z.z..
• ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 zákona č. 138/2019 Z.z.
• flexibilita , schopnosť pracovať samostatne
Ďalšie požiadavky
Prihlášku s požadovanými dokladmi treba doručiť do 15.5.2024
do 12.00 hod. na adresu
Obecný úrad Boleráz
919 08 Boleráz 586 v obálke označenej heslom

„ Výberové konanie riaditeľ ZŠ s MŠ v Boleráze - neotvárať “

• znalosť legislatívy v oblasti školstva , osobné a morálne predpoklady, riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti, zodpovednosť , spoľahlivosť a flexibilita , aktívna znalosť práce s PC

Kompletná ponuka práce je uverejnená na obecnej web stránke:
https://www.boleraz.sk/zverejnovanie/uradna-tabula-1/vyberove-konanie-na-obsadenie-funkcie-riaditela-zs-5901.html?kshow=5

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Boleráz 456
91908 Boleráz
https://zsboleraz.edupage.org/
0335579113,+4215579113
Kontaktná osoba
Mgr. David Matula
+421905797070