Predmet
Pracovné ponuky za
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Riaditeľ

Súkromná základná škola BESST, Trnava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Limbová 3, Trnava
Termín nástupu
1.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
395
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Finálna výška mzdy závisí od minimálnych zákonných podmienok a individuálnych schopností a praxe uchádzača.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie

Uchádzač musí spĺňať predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa § 6 ods. 1 a vedúceho pedagogického zamestnanca podľa § 34 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v požadovanom študijnom odbore podľa vyhlášky MŠ SR č. 31/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
- najmenej päť rokov pedagogickej alebo odbornej praxe,
- vykonanie prvej atestácie alebo jej náhrady podľa príslušných ustanovení zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť (telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť potrebná na výkon pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti),
- ovládanie štátneho jazyka,
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

Ďalšie požiadavky

BESST, s.r.o. – ako zriaďovateľ Súkromného bilingválneho gymnázia BESST, Limbová 3, Trnava, zastúpený Bc. Ivanou Puškárovou, podľa ustanovenia § 4 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 NR SR č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov: vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Súkromnej základnej školy BESST, Limbová 3, Trnava

Iné kritéria a požiadavky:
- znalosť školskej legislatívy a problematiky riadenia školy,
- znalosť v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov,
- organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti,
- osobné a morálne predpoklady,
- aktívna znalosť anglického jazyka výhodou
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- profesijný štruktúrovaný životopis v slovenskom aj anglickom jazyku,
- kópie dokladov o vzdelaní,
- potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
- čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti,
- písomný návrh koncepcie rozvoja Súkromnej základnej školy BESST, Limbová 3, Trnava v písomnej forme

Úspešný kandidát bude povinný pred nástupom do funkcie dodatočne predložiť lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej alebo odbornej činnosti a tiež dokladovať svoju bezúhonnosť.
Úspešný kandidát bude taktiež povinný absolvovať funkčné vzdelávanie.
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní: Písomnú žiadosť s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE - NEOTVÁRAŤ„ je potrebné zaslať alebo osobne doručiť najneskôr do 3.5.2024 na adresu: BESST, s.r.o. Limbová 3 917 02 Trnava
Uchádzači, ktorých prihlášky nebudú obsahovať požadované doklady, alebo budú doručené po stanovenom termíne , nebudú do výberového konania zaradení.

Uchádzači, ktorí splnia kritéria budú pozvaný do výberového konania, ktorého termín je určený na 15.5.2024. Presná hodina bude každému kandidátovi vopred oznámená. Viac informácii na: https://zs.besst.sk/sk/besst-praca

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná základná škola BESST
Limbová 3
91702 Trnava
https://besst.edupage.org/
0902512326
Kontaktná osoba
Romana Répášová, MSc.
+421917370814