Predmet

Učiteľ/ka MŠ

Materská škola, Potvorice

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Potvorice 88, Potvorice
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
18
Platové podmienky
Platové podmienky sú určené zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od platovej triedy a praxe a v súlade s Nariadením vlády SR č. 296/2022 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excell, Power Point, Internet, Outlook, iné sú výhodou
Vzdelanie
Splnenie kvalifikačných predpokladov pre daný druh a typ školy v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ č. 173/2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov
Ďalšie požiadavky
Ovládanie štátneho jazyka, precíznosť a spoľahlivosť, tímový duch, pedagogický rozhľad, samostatnosť a spoľahlivosť.

Do našej materskej školy hľadáme milú, empatickú, komunikatívnu, kreatívnu pani učiteľku s dobrými organizačnými schopnosťami, ktorá má chuť sprevádzať deti na ceste rastu, byť oporou a partnerom rodinám vo výchove detí, ktorá zvládne deti vzdelávať a učiť ich potrebné veci do života aj hravou formou, prostredníctvom bádania, hier. Ktorá bude podporovať túžbu detí poznávať svet okolo nich a motivovať ich v ich osobnom raste, viesť deti k samostatnosti a zodpovednosti voči okoliu, podporovať a rozvíjať prirodzené talenty detí. A ktorú baví pracovať na svojom osobnom aj profesionálnom raste.

Zoznam požadovaných dokladov:
• Písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
• Profesijný životopis
• Úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní.
• Potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti a zaradenia do kariérového stupňa
• Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle § 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti

Úspešný uchádzač pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu:
• Doloží čestné prehlásenie uchádzača o bezúhonnosti
• Doloží lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie učiteľky školy

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi doručiť osobne alebo poštou do dňa 31. mája 2024 na adresu: Obecný úrad Potvorice, Potvorice 2, 916 25 Potvorice. Zamestnávateľ si vyhradzuje právo pozvať na pohovor len vybraných uchádzačov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Potvorice 88
91625 Potvorice
0327797110,032/ 7797110
Kontaktná osoba
Peter Kučík
+421915760882