Predmet
Pracovné ponuky za
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Riaditeľ

Základná škola s materskou školou, Kuchyňa

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Kuchyňa 551, Kuchyňa
Termín nástupu
1.7.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.5.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
250
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
- kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a pre príslušný druh a typ školy v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
- minimálne 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z. v platnom znení ( ku dňu uskutočnenia výberového konania)
- splnenie podmienok podľa §39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z.

Ďalšie požiadavky
- bezúhonnosť podľa §15 zákona č. 138/2019 Z.z. v platnom znení
- zdravotná spôsobilosť podľa §16 zákona č. 138/2019 Z.z. v platnom znení
- ovládanie štátneho jazyka podľa §17 zákona č. 138/2019 Z.z. v platnom znení
- komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti na úrovni
vedúceho zamestnanca,
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
- vypracovanie Návrhu koncepcie rozvoja školy
- znalosť školskej, ekonomickej a pracovno-právnej legislatívy v oblasti školstva je výhodou
Termín doručenia prihlášky: do 15.5.2024 (streda) do 12:00 hod (v prípade podania prihlášky poštou je potrebné, aby bola zásielka v danom termíne už doručená na nižšie uvedenú adresu, nestačí podať na pošte). Prihlášku do výberového konania s uvedenými dokladmi je potrebné zaslať alebo doručiť na adresu: Obecný úrad Kuchyňa. 900 52 Kuchyňa 220.
Na obálke uveďte meno odosielateľa a označenie: „Výberové konanie riaditeľ ZŠ s MŠ - NEOTVÁRAŤ“
Doklady a dokumenty, ktoré účastník predkladá do výberového konania:
- písomná prihláška do výberového konania
- overené kópie dokladov o dosiahnutom pedagogickom vzdelaní a funkčnom vzdelávaní
- doklad o požadovanej dĺžke pedagogickej praxe
- fotokópie dokladov preukazujúce iné odborné alebo špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady
- štruktúrovaný profesijný životopis
- čestné vyhlásenie uchádzača o splnení podmienky bezúhonnosti v zmysle §15 ods.1 zákona č. 138/2019 Z.z. (uchádzač predloží čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a o skutočnostiach, že voči jeho osobe nie je vznesené obvinenie a že na jeho osobu nie je podaná obžaloba)
- písomne spracovaná koncepcia návrhu rozvoja Základnej školy s materskou školou v Kuchyni v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozsahu max. 5 strán A4 (typ písma Times New Roman, veľkosť písma 12, jednoduché riadkovanie, okraje 2,5 cm so zarovnaním do bloku)
- lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (telesnej a duševnej) vo vzťahu k výkonu činnosti podľa §16 ods.2 zákona č. 138/2019 Z.z.
- písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákon č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohách žiadosti
Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Kuchyňa 551
90052 Kuchyňa
https://skolakuchyna.edupage.org/
0910984017
Kontaktná osoba
Janette Rečná
+421903595881