Predmet

Riaditeľ

Materská škola, Hosťová

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hosťová 121, Hosťová
Termín nástupu
1.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
13
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
• overené kópie dokladov o vzdelaní
• doklad potvrdzujúci splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec
• potvrdenie o dĺžke pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov
• písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy (v rozsahu maximálne 4 strany)
• čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa školy
• čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa § 15 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
• súhlas uchádzača so spracovaním a použitím osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Doplňujúce informácie pre uchádzačov:
• Výberovou komisiou je rada školy. Funkčné obdobie riaditeľa školy je päťročné.
• Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z.
• Predpokladaný nástup do funkcie: 01.08.2024 /podľa dohody.
• Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti musí pedagogický zamestnanec spĺňať po celý čas výkonu funkcie riaditeľa.
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní
Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte
do 15.05.2024 do 15:00 h. na adresu:
Obec Hosťová, Hosťová 120, 951 02
Rozhodujúci je dátum a hodina doručenia, nie dátum poštovej pečiatky.

Obálku označte heslom „VK – MŠ Hosťová - NEOTVÁRAŤ“.
Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne radou školy. Uchádzači, ktorí nesplnia podmienky, nebudú zaradení do výberového konania a predložené materiály im budú vrátené späť.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Hosťová 121
95102 Hosťová
0377871240
Kontaktná osoba
Renáta Tóthová
0377871955