Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Riaditeľ

Spojená škola, Turčianske Teplice

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 447/2, Turčianske Teplice
Termín nástupu
1.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
13.5.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
700
Platové podmienky
Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii pedagogického zamestnanca podľa § 11 a 12 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec
najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
bezúhonnosť
zdravotná spôsobilosť
ovládanie štátneho jazyka
predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy
Ďalšie požiadavky
žiadosť o zaradenia do výberového konania,
profesijný štruktúrovaný životopis,
overené kópie dokladov o vzdelaní,
odpis z registra trestov, príp. čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti vydaným lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo,
potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
vypracovaný návrh koncepcie rozvoja spojenej školy s organizačnými zložkami ZŠ s MŠ a gymnáziom + súčasťami: 1 elokované pracovisko ZŠ, 3 elokované pracoviská MŠ, 2 školské kluby detí, centrum voľného času, 2 školské jedálne, 2 výdajné školské jedálne,
súhlas na použitie osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákon

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Spojená škola
Školská 447/2
03901 Turčianske Teplice
https://zstut.edupage.org/
0915824725,0901 709277
Kontaktná osoba
Katarína Marčeková- Školský úrad mesta Turčianske Teplice
0918907715