Predmet

Psychológ, školský psychológ

Stredná odborná škola drevárska, Zvolen

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Lučenecká 2193/17, Zvolen
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
401
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 01.09.2023 podľa Prílohy č. 5.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
- V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa prílohy č. 11

- Prax vítaná
Ďalšie požiadavky
Typ úväzku: - plný 37,5 hodín/týždenne

Mzda: Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 01.09.2023 podľa Prílohy č. 5.

Ďalšie požadované predpoklady: - bezúhonnosť, - zdravotná spôsobilosť

Požadované doklady: - žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom, - motivačný list, - profesijný štruktúrovaný životopis, - fotokópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní, - písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania

Termín podania žiadosti:
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 31. mája 2024
poštou, emailom alebo osobne na adresu:
Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká cesta 2193/17, 960 01 Zvolen
Email: [email protected]

Kontaktná osoba pre zasielanie žiadostí: Ing. Ivana Paulendová, personalistka, Email: [email protected], Mobil: 0940 993 219

Vybraní uchádzači spĺňajúci požadované predpoklady budú pozvaní na osobný pracovný pohovor v sídle školy. Termín a čas pracovného pohovoru oznámi vyhlasovateľ vybraným uchádzačom emailom najneskôr 5 dní pred jeho konaním.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola drevárska
Lučenecká 2193/17
96001 Zvolen
https://sosdrev.edupage.org/
0911 703 569
Kontaktná osoba
Stredná odborná škola drevárska
0940 993 219