Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Trenčín

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Veľkomoravská 14, Trenčín
Aprobácia
Odborné predmety
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
570
Platové podmienky
Odmeňovanie je podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujmea o zmene a doplnení niektorých zákonova nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2022 Z. z.,ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Základný plat min. 1161,50,- eur v závislosti od skúseností uchádzača/uchádzačky. Možnosť osobného ohodnotenia a kariérneho rastu. Dovolenka nad rámec Zákonníka práce.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Učiteľa odborných predmetov v študijnom odbore praktická sestra:
• vzdelanie v študijnom odbore ošetrovateľstvo vrátane študijného programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného študijného odboru s ďalším študijným odborom
• min. 2 roky zdravotníckej praxe
• zodpovedný prístup, spoľahlivosť, komunikatívnosť, presnosť, kladné morálne vlastnosti
• spĺňať podmienky zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
• mať minimálne vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Ďalšie požiadavky
• vyučovanie odborných predmetov a praxe v študijnom odbore praktická sestra

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač predložiť:
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
• životopis
• súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne
Veľkomoravská 14
91134 Trenčín
https://szstn.edupage.org/
0326519811
Kontaktná osoba
Mgr. Monika Žáčiková
0901918329