Predmet

Ekonóm/ka

Základná škola, Vyhne

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Vyhne 111, Vyhne
Termín nástupu
1.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
83
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
užívateľské ovládanie PC (programy Word, Excel, internet) a účtovných programov
Vzdelanie
úplné stredoškolské vzdelanie ekonomického smeru alebo vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania
Ďalšie požiadavky
Charakteristika pracovného miesta:
− samostatné vykonávanie účtovnej agendy školy,
− spracovanie uzávierok, finančných výkazov,
− zabezpečenie a dodržiavanie účtovných termínov,
− samostatná odborná práca na úseku mzdovej a personálnej
práce,
− evidencia a nakladanie s majetkom školy,
- styk s bankou, bankové operácie
− vedenie registratúry školy,
- spracovávanie a rozpis rozpočtu podľa rozpočtových pravidiel,
vyhodnocovanie plnenia rozpočtu,
- iné administratívne práce podľa pokynov riaditeľa školy.

Kritériá a požiadavky:
− ovládanie podvojného účtovníctva so zameraním na verejnú správu;
− znalosť právnych predpisov v oblasti ekonomiky a financií vo verejnej správe (znalosti zákonov: zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších
predpisov, zákon č. 553/2004 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, zákon č. 597/2003 o financovaní škôl.)
− užívateľské ovládanie PC (programy Word, Excel, internet) a účtovných programov;
− znalosť výkazníctva, odvodovej, daňovej a mzdovej problematiky;
- znalosti účtovníctva pre rozpočtovú organizáciu
− osobnostné predpoklady.

Ďalšie požiadavky:
− spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
− bezúhonnosť,
− dôslednosť, samostatnosť, zodpovednosť;
− flexibilita a kreativita.

Zoznam požadovaných dokladov:
− žiadosť o zaradenie do výberového konania;
− profesijný štruktúrovaný životopis;
− doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
− kópie dokladov a potvrdení potvrdzujúcich požadované predpoklady (absolvovanie vzdelávacích programov, kurzov,...);
− výpis z registra trestov – originál, nie starší ako 3 mesiace;
− súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov;
− čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
- doklad o zdravotnej spôsobilosti.

Pohovor sa uskutoční na základe pozvánky. Uchádzači, ktorí nespĺňajú podmienky, nebudú na pohovor pozvaní.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Vyhne 111
96602 Vyhne
https://zsvyhne.edupage.org/
0456772117,0918826198
Kontaktná osoba
Ľubica Knoppová
0918826198