Predmet

Riaditeľ

Materská škola, Nová Dubnica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Petra Jilemnického 12/5, Nová Dubnica
Termín nástupu
1.7.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
14.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
276
Platové podmienky
Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z.. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, odpracovaných rokov a plnenia pracovných úloh od 1 400 EUR.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Požiadavky na vzdelanie a znalosti:
- kvalifikačné predpoklady v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 173/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
- bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť (telesná i duševná spôsobilosť),
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe, v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- ovládanie štátneho jazyka,
- znalosť právnych predpisov súvisiacich s výkonom činnosti zariadenia s právnou subjektivitou a z oblasti školstva,
- komunikatívnosť, spoľahlivosť, flexibilita, organizačné a riadiace schopnosti,
- znalosť práce s PC (Word, Excel),
- základné znalosti z oblasti ekonomiky výhodou,
- osobné a morálne predpoklady,
- požiadavka najneskôr do troch rokov od ustanovenia do funkcie riaditeľa školy ukončiť funkčné vzdelávanie.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:
- žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- overené fotokópie dokladov o vzdelaní a doklad o požadovanej dĺžke pedagogickej praxe,
- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
- profesijný životopis,
- písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy,
- súhlas so spracovávaním osobných údajov v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Doplňujúce informácie pre uchádzačov:
- výberovou komisiou je rada školy
- funkčné obdobie riaditeľa/ky školy je päťročné
- predpoklady na výkon pedagogickej činnosti musí pedagogický zamestnanec spĺňať po celý čas výkonu funkcie riaditeľa/ky

Prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 14.06.2024 do 12:00 hod na adresu: Mesto Nová Dubnica, Mestský úrad – sekretariát primátora mesta, Trenčianska 45/41, 018 51 Nová Dubnica v uzatvorenej obálke s označením: „Výberové konanie – riaditeľ Materskej školy Petra Jilemnického 12/5, 018 51 Nová Dubnica neotvárať“.

Prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú predpoklady, výberová komisia oznámi termín a miesto výberového konania najmenej sedem dní pred jeho začatím.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Petra Jilemnického 12/5
01851 Nová Dubnica
ms-jilemnickeho-nova-dubnica.webnode.sk
0424433002,042/44 33 002, 0901 700 230
Kontaktná osoba
Mgr. Matej Plánek
0904545038