Predmet

Informátor / informátorka

Stredná odborná škola ekonomická, Spišská Nová Ves

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Stojan 1, Spišská Nová Ves
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
3.5.2024
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
272
Platové podmienky
- nástupný plat podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výške 833,50 € pri 100% úväzku
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady:
Požadovaným stupňom vzdelania je ukončené stredné vzdelanie, úplne stredné vzdelanie.
Ďalšie požiadavky
Iné požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom:
- zdravotná spôsobilosť
- ovládanie štátneho jazyka
- zodpovednosť, príjemné vystupovanie
- upratovanie v okolí vrátnice, priestorov školy

Pracovný pomer na dobu: určitú s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú

Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný štruktúrovaný životopis
- kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
- písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov pre potreby výberového konania

Platové podmienky:
- nástupný plat podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výške 833,50 € pri 100% úväzku

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi môžete posielať poštou alebo e-mailom na adresu školy najneskôr do 3. mája 2024.

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola ekonomická
Stojan 1
05201 Spišská Nová Ves
https://sosesnv.edupage.org/
0534421757,053/4421757
Kontaktná osoba
Ing. Andrea Iovdijová
0534421757