Predmet
Pracovné ponuky za

Riaditeľ

Základná škola s materskou školou, Teplička nad Váhom

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 490/20, Teplička nad Váhom
Termín nástupu
15.7.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
2.5.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
214
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Ďalšie požiadavky
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:

• kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca (v zmysle § 11 a 12 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 173/2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov)
• splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec
• minimálne päť rokov výkonu pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania
• bezúhonnosť
• zdravotná spôsobilosť
• ovládanie štátneho jazyka
• predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy

Zoznam požadovaných dokladov:

• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
• kópie dokladov o vzdelaní (prosíme predložiť aj maturitné vysvedčenie)
• doklad potvrdzujúci splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec (v zmysle § 29 ods. 2 a 3 zákona č. 138/2019 Z.z.)
• potvrdenie o dĺžke pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca (podľa formulácie v § 4 ods. 1 vyhlášky č. 173/2023 Z.z.)
• profesijný štruktúrovaný životopis (s uvedením kontaktných údajov)
• písomný návrh koncepcie rozvoja predmetnej školy (v rozsahu maximálne 4 strany)
• čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti
• čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti (naformulované podľa § 15a ods. 7 zákona č. 138/2019 Z.z.)
• čestné vyhlásenie o tom, že kandidát nebol odvolaný z funkcie podľa § 3 ods. 7 písm. a) c) a e) alebo ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
• súhlas uchádzača so spracovaním a použitím osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte do 02.05.2024 na adresu:
Obec Teplička nad Váhom, Námestie sv. Floriána 290/2, 013 01 Teplička nad Váhom.
(Pri zaslaní poštou je rozhodujúcim dátum podania na odtlačku poštovej pečiatky).
Obálku označte heslom „VK riaditeľ ZŠ s MŠ Teplička nad Váhom - NEOTVÁRAŤ“.

Termín a miesto výberového konania budú prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámené písomne radou školy. Uchádzači, ktorí nesplnia podmienky, nebudú zaradení do výberového konania a predložené materiály im budú vrátené.

Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania je 20.05.2024. Predpokladaný nástup do zamestnania je k 15.07.2024.

Ďalšie informácie:
Obec Teplička nad Váhom, Námestie sv. Floriána 290/2, 013 01 Teplička nad Váhom, tel. č.: 041/598 21 28, email: [email protected]

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Školská 490/20
01301 Teplička nad Váhom
https://zsteplicka.edupage.org/
0534411225,0415982324
Kontaktná osoba
Silvia Veličová
0911704803