Predmet
Pracovné ponuky za

Riaditeľ

Základná škola, Rajecká Lesná

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Záplotie 414, Rajecká Lesná
Termín nástupu
1.7.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
23.4.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
104
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Požadované predpoklady na výkon pracovnej činnosti a iné kritériá a požiadavky:
• kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii pedagogického zamestnanca podľa § 11 a 12 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
• splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec
• najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
• bezúhonnosť
• zdravotná spôsobilosť
• ovládanie štátneho jazyka
• predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy
Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
• overené kópie dokladov o vzdelaní
• doklad potvrdzujúci splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec
• potvrdenie o dĺžke pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov
• písomný návrh koncepcie rozvoja príslušnej školy (v rozsahu maximálne 4 strany)
• čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa školy
• čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa § 15 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
• súhlas uchádzača so spracovaním a použitím osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ďalšie požiadavky
• Výberovou komisiou je rada školy. Funkčné obdobie riaditeľa školy je päťročné.
• Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, odpracovaných rokov a plnenia pracovných úloh v rozmedzí od 1283,50 €.
• Predpokladaný nástup do funkcie: 01.07.2024.
• Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti musí pedagogický zamestnanec spĺňať po celý čas výkonu funkcie riaditeľa.
• Informácie o škole získate na webovom sídle školy alebo v škole.
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní
Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte
do: 23.4.2024 na adresu:
Obec Rajecká Lesná, Rajecká Lesná 82, 013 15 Rajecká Lesná
(Pri zaslaní poštou je rozhodujúcim dátum podania na odtlačku poštovej pečiatky).

Obálku označte heslom:

„VK - Základnej školy v obci Rajecká Lesná, č. 414, 013 15 Rajecká Lesná“.
Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne radou školy. Uchádzači, ktorí nesplnia podmienky, nebudú zaradení do výberového konania a predložené materiály im budú vrátené späť.
Ďalšie informácie:
Obec Rajecká Lesná, Rajecká Lesná 82, 013 15 Rajecká Lesná, číslo telefónu: 041/ 542 47 48
e-mail: [email protected]Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Záplotie 414
01315 Rajecká Lesná
https://zsrajeckalesna.edupage.org/
0415488124,041 5488124
Kontaktná osoba
Jana Miková
0415424748